BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200828T113039Z DESCRIPTION:Click and join at the specified time and date at our Facebook F anpage:\nhttps://www.facebook.com/TalentnetCorporation\n Our special guest speakers:\nMr. Nguyen Huu Tuan Anh – Former Vice CEO of Vi nCommerce\nMr. Nguyen Cao Tri – President - NS BlueScope Lysaght Vietnam \nMr. Duong Ngoc Dung – Chief Marketing Officer - Viet Nam Maritime\nCom mercial Bank\nThe Webinar brings together top leaders from big brands repr esenting\nthe Sales and Marketing community to share their valued stories\ , ideas\,\nbest practices and practical solutions on how they can both man age the\ncoronavirus crisis and plan.\n \nIn addition\, our special guest speaker will share how \n- Updating stats for Sales and Marketing on Covid -19 \n- Examining Covid-19’s significant economic and workforce impact o n\nSales & Marketing practices and operations\n- Consulting business conti nuity plans for Sales and Marketing team and\nnew skills and competencies they need to develop to best respond to\nrapidly shifting market dynamics\ n \nJoin us on Sep 07\, 2020 at 03:00PM - 04:30PM Vietnam time \nLanguage: Vietnamese\n \nRemark: Talentnet Corporation may use each webinar registr ant’s contact\ninformation for direct Taletnet outreach. In no other way will the\nTalentnet directly sell\, lease or use a registrant’s contact \ninformation.\n \n------------------------------------------------------- ----------------\n-----------------\n[Vietnamese]\nChủ đề: Hội th ảo trực tuyến Talentnet - Vai trò dẫn dắt và lãnh đạo đ ội\nngũ kinh doanh và marketing vượt qua giai đoạn khủng hoả ng (COVID-19)\nĐịa điểm: Hội thảo trên trực tuyến Talentnet - Xem thông tin phát trực\ntiếp bên dưới\n \nNhấn và tham gi a vào ngày và thời gian đã định tại Facebook Fanpage của\nch úng tôi:\nhttps://www.facebook.com/TalentnetCorporation\n \nDiễn giả khách mời:\nÔng Nguyễn Hữu Tuấn Anh – Cực Phó Tổng Giám Đốc VinCommerce\nÔng Nguyễn Cao Trí - Tổng Giám Đốc – Côn g ty NS BlueScope Lysaght\nVietnam\nÔng Dương Ngọc Dũng - Giám Đ ốc Khối Tiếp Thị và Truyền Thông - Ngân\nHàng TMCP Hàng H ải Việt Nam\nHội thảo trực tuyến quy tụ các nhà lãnh đ ạo hàng đầu từ các thương hiệu\nlớn đại diện cho cộn g đồng Sales và Marketing để chia sẻ những câu\nchuyện\, ý tưởng\, phương pháp hay nhất và giải pháp thiết thực có g iá trị\nvề cách họ có thể vừa quản lý khủng hoảng Covi d-19 vừa lập kế hoạch.\n \nNgoài ra\, diễn giả khách mời đặc biệt của chúng tôi sẽ chia sẻ cách\n- Cập nhật số liệu thống kê cho Bán hàng và Tiếp thị trên Covid-19\n- Kiể m tra tác động kinh tế và ảnh hưởng của lực lượng lao động trong\nthời kì Covid-19 đối với các hoạt động và th ực tiễn Sales và Marketing\n- Tư vấn kế hoạch kinh doanh cho n hóm Sales và Marketing cũng như các\nkỹ năng và năng lực mới mà họ cần phát triển để đáp ứng tốt nhất với các\nc huyển biến của thị trường đang thay đổi nhanh chóng\n \nTh am gia với chúng tôi vào ngày 07 tháng 9 năm 2020 lúc 03:00 PM -\ n04:30 PM theo giờ Việt Nam\nNgôn ngữ: Tiếng Việt\n \nLưu ý: Công ty Talentnet có thể sử dụng thông tin liên hệ của từn g\nngười đăng ký hội thảo trực tuyến để tiếp cận tr ực tiếp với Taletnet.\nTalentnet sẽ không sử dụng bất cứ thông tin liên hệ nào của người đăng\nký để trực tiếp bán\, cho thuê hoặc có quyền sử dụng thông tin của người\ nđăng ký.\n DTEND:20200907T093000Z DTSTAMP:20200828T112900Z DTSTART:20200907T080000Z LAST-MODIFIED:20200828T113039Z LOCATION:Talentnet Webinar – See livestream information below PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=en-us:Talentnet Webinar - Leadership role in navigating Sa les and Marketing force through the Covid-19 crisis TRANSP:OPAQUE UID:b352dca7281bd0c8e60396ed0987ac02 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Click and join at the specified time and date at our Facebook Fanpage:

https://www.facebook. com/TalentnetCorporation

              Our special guest speakers:

Mr. Nguyen Huu Tuan Anh – Former Vice C EO of VinCommerce

Mr. Nguyen Cao Tri – President - NS BlueScop e Lysaght Vietnam

Mr. Duong Ngoc Dung – Chief Marketing Office r - Viet Nam Maritime Commercial Bank

The Webinar brings together top leaders from big brands repre senting the Sales and Marketing community to share their valued stories\, ideas\, best practices and practical solutions on how they can both manage the coronavirus crisis and plan.

 \;

In add ition\, our special guest speaker will share how

- Updating stats for Sales and Marketing on Covi d-19

- Examining Covid- 19’s significant economic and workforce impact on Sales &\; Marketing practices and operations

- Consulting business continuity plans for Sales and Marketing team and new skills and competencies they need to develop to best respond to rapidl y shifting market dynamics

 \;

Join us on Se p 07\, 2020 at 03:00PM - 04:30PM Vietnam time

Language: Vietnamese

 \;

Remark: Talentnet Corporation may use each webinar registrant’s cont act information for direct Taletnet outreach. In no other way will the Talentnet directly sell\, lease or use a registrant ’s contact information.

 \;

-------------- --------------------------------------------------------------------------

[Vietnamese]

Chủ\; đ\;ề\;: Hộ\;i thả\;o trự\;c tuyế\;n Talentnet - Vai trò dẫ\;n dắ\;t lãnh đ\ ;ạ\;o đ\;ộ\;i ngũ\; kinh d oanh marketing v&# 432\;ợ\;t qua giai đ\;oạ\;n khủ\;ng hoả\;ng (COVID-19)

Đ\;ị\;a đ\;iể\;m: Hộ\;i< /span> thả\;o trên trự\;c tuyế\;n Talentnet - Xem thông< /span> tin phát trự\;c< /span> tiế\;p bên dư\;ớ\;i

 \;

Nhấ\; n tham gia vào ngày thờ\;i gia n đ\;ã đ\; 883\;nh tạ\;i Facebook Fanpage củ\;a chúng tôi:

https://www.facebook.com/TalentnetCorporation

 \;

Diễ\;n < span class=SpellE>giả\; khách mờ\;i:

Ông Nguyễ\;n Hữ\;u Tuấ\;n Anh – C̘ 1\;c Phó Tổ\;ng< /span> Giám Đ\;ố\;c VinCommerce

Ông Nguyễ\;n Cao Trí - Tổ\;ng Giám Đ\;ố\;c – Công ty NS BlueScope Lysaght Vietnam

Ông Dư\;ơ\;ng Ngọ\;c Dũ\;ng - Giám Đ\;ố\;c Khố\;i Tiế\;p Thị\; < span class=SpellE>và Truyề\;n Thông - Ngân Hàng TMCP Hàng Hả\;i Việ\;t Nam

Hộ\;i th̐ 3\;o trự\;c tuy&# 7871\;n quy tụ\;< /span> các nhà lãnh đ\;ạ\;o hàng đ\;ầ\;u từ\; các thư\;& #417\;ng hiệ\;u lớ\ ;n đ\;ạ\;i di ệ\;n cho cộ\ ;ng đ\;ồ\;ng Sales Marketing đ\;ể\; chia sẻ\; nhữ\;ng câu chuyệ\;n\, ý tư\;ở\;ng\, ph 32\;ơ\;ng pháp hay nhấ\;t gi&# 7843\;i pháp thi̓ 1\;t thự\;c giá trị\; về\; cách họ\; thể\; vừ\;a quả\;n k hủ\;ng hoả\;ng Covid-19 vừ\;a lậ\;p kế\; hoạ\;ch.< /o:p>

 \;

Ngoài ra\, diễ\;n giả\; khách m& #7901\;i đ\;ặ\;c biệ\;t củ\;a chúng tôi sN 69\; chia sẻ\; c ách

- Cậ\;p nhậ\;t số\; liệ\;u thố\;ng cho Bán hàng Tiế\;p < span class=SpellE>thị\; trên Covid- 19

- Kiể\;m tra tác đ\;ộ\;ng kinh< /span> tế\; < span class=SpellE>ả\;nh hư\;ở\;ng< /span> củ\;a lự\;c< /span> lư\;ợ\;ng lao đ\;ộ\;ng tro ng thờ\;i kì Covid-19 đ\;ố\;i vớ\;i các ho 841\;t đ\;ộ\;ng thự\;c ti& #7877\;n Sales Marketing

- Tư\; vấ\;n kế\; hoạ\;ch kinh doanh cho nhóm Sales Marketing cũ\;ng như\; các kỹ\; n ă\;ng nă\; ng lự\;c mớ\ ;i họ\; cầ\;n phát triể\;n đ\;ể\; đ\;áp ứ\;ng tố\;t nhấ\;t vớ\;i các < span class=SpellE>chuyể\;n biế\;n củ\;a thị\; trư\;ờ\;ng đ\ ;ang thay đ\;̕ 3\;i nhanh chóng

 \;

Tham gia vớ\;i chúng tôi vào ngày 07 tháng 9 nă\;m 2020 lúc 03:00 PM - 04:30 PM theo gi ờ\; Việ\;t Nam

Ngôn ngữ\;: Tiế\;ng Việ\;t

 \;

Lư\;u ý: Công ty Talentne t thể\; sử\; dụ\;ng thông tin liên hệ\; củ\;a từ\;ng ngư\;ờ\;i đ\;ă\;ng hộ\;i thả\;o trự\;c tuyế\;n đ\;ể\; tiế\;p< /span> cậ\;n trự\;c tiế\;p vớ\; i Taletnet. Talentnet sẽ\; không sO 17\; dụ\;ng bN 45\;t cứ\; thông tin liên hệ\; nào củ\;a ngư\;ờ\;i đ\; 59\;ng đ\;N 75\; trự\;c ti 871\;p bán\, cho thuê hoặ\;c < span class=SpellE>có quyề\;n sử\; dụ\;ng thông tin củ\;a ngư\;ờ\;i đ\;ă\;ng .

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE END:VEVENT END:VCALENDAR